Juridische Informatie

Juridische informatie

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van de Franse wet “Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique” informeren wij u dat:

Deze website (hierna “de Site” genoemd) wordt uitgegeven door Atout France (GIE), met maatschappelijke zetel te: 200/216 rue Raymond Losserand CS 60043 75680 Parijs Cedex 14 - FRANKRIJK Tel: +33 1 42 96 70 00 RCS Paris / KvK Parijs: 340 709 211

Atout France staat ingeschreven in het Franse register van reisorganisaties en touroperators onder nummer IM075190026. De onderneming beschikt over een financiële garantie bij de APST (15 avenue Carnot, 75017 Parijs) en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij GAN ASSURANCES (8-10 rue d’Astorg, 75008 Parijs).

E-mailadres: legal@atout-france.fr

De directeur van de publicatie van de Site is de Algemeen Directrice van Atout France, mevrouw Caroline Leboucher.

De Site wordt gehost door Oxalide, met maatschappelijke zetel te: Boulevard de Strasbourg 25, 75010 Parijs - FRANKRIJK Tel: +33 1 75 77 16 50

Intellectuele eigendom

Deze gehele Site valt onder de Franse wetgeving, met name op het gebied van intellectuele eigendommen en persoonsgegevens alsook van de internationale wetgeving.

De informatie, pictogrammen, iconogrammen, foto’s, beelden, teksten, videosequenties, al dan niet met geluidsanimatie, en andere elementen aanwezig op de Site zijn beschermd door industriële en/of intellectuele eigendomsrechten waarvan Atout France houder is of waarvoor het bedrijf de toestemming heeft om ze te reproduceren en weer te geven.

In dat opzicht is elke reproductie, representatie, aanpassing, vertaling en/of wijziging, gedeeltelijk of in zijn geheel, of elke overdracht door welk procedé dan ook, verboden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Atout France. Deze handeling wordt beschouwd als plagiaat in de zin van artikelen L.335-2 en volgende van het (Franse) Wetboek van intellectuele eigendom.

Een kopie op papier bestemd voor privégebruik van die verschillende voorwerpen van rechten is toegelaten in overeenstemming met artikel L122-5 van het (Franse) Wetboek van intellectuele eigendom.

Gelieve, voor elk gebruik of elke verdere inlichting hieromtrent, met ons contact op te nemen:

  • Per post: Atout France, Direction des nouvelles technologies, 200/216 rue Raymond Losserand, CS 60043 75680 Parijs Cedex 14 FRANKRIJK
  • Per mail: legal@atout-france.fr

De merken van Atout France en haar partners, alsook de op deze Site geciteerde en gereproduceerde logo’s zijn gedeponeerde merken. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze merken of deze logo’s vanaf de Site zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Atout France is verboden in overeenstemming met artikel L713-2 van het (Franse) Wetboek van intellectuele eigendom.

Atout France kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de toegang door de bezoekers, via hyperlinks die worden aangebracht in het kader van de Site, naar andere bronnen die aanwezig zijn op het net.

Bescherming persoonsgegevens

Naleving van de regels inzake bescherming van persoonsgegevens is een beslissend onderdeel in de vertrouwensrelatie die wij met u willen onderhouden. Ongeacht of u bezoeker, partner, lid, opdrachtgever, lezer of potentiële klant, een zakelijke of particuliere afnemer bent van onze openbare dienstverlening, Atout France verzamelt en verwerkt de u betreffende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: - om u te informeren over onze evenementen en die van onze partners en u de mogelijkheid te bieden daaraan deel te nemen; - om u berichten te sturen (nieuwsbrieven, catalogi, enz.); - om u onze producten en diensten aan te bieden of u kennis te laten maken met die van onze partners; - om u de mogelijkheid te bieden onze website te bezoeken en deel te nemen aan onze prijsvragen; - om ons de mogelijkheid te bieden analyses en onderzoek te verrichten met betrekking tot onze producten en diensten en de bezoeken aan onze websites. - om ons in staat te stellen de aan ons verstrekte opdrachten uit te voeren

Ook kunnen indirecte persoonsgegevens, bestemd voor statistische doeleinden, worden verzameld voor het beheer van uw verbinding en uw surfgedrag. Klik op de hierna vermelde link om ons cookiebeleid te raadplegen.

Wij gaan alleen over tot gegevensverwerking wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan: - u hebt toestemming gegeven voor gegevensverwerking; - Atout France, of een derde, heeft een gerechtvaardigd belang om over te gaan tot de betreffende verwerking van persoonsgegevens; - de uitvoering van een overeenkomst die ons aan u bindt vereist dat wij overgaan tot de betreffende verwerking van persoonsgegevens; - wij zijn krachtens de wet- en regelgeving verplicht om over te gaan tot de betreffende verwerking van persoonsgegevens.

Ingeval wij uw toestemming vragen, gebeurt dit rechtstreeks op het formulier bestemd voor het verzamelen van de u betreffende gegevens.

Uw rechten uitoefenen

U kunt uw rechten (verzoek om inzage, rectificatie, vergetelheid, verwijdering, bezwaar of overdraagbaarheid; meer informatie onder deze link) uitoefenen door een e-mailbericht te sturen naar het volgende adres: legal@atout-france.fr of een brief te sturen naar het volgende adres: Atout France, Service juridique, 79/81 rue de Clichy, 75009 Parijs, Frankrijk, samen met een bewijs van uw identiteit.

Klachten kunt u indienen bij een toezichthoudende autoriteit – In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Gedetailleerde privacyverklaring

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u door te klikken op de volgende link: • Indien u een partner, klant of prospect bent van Atout France, vindt u hier uw privacyverklaring.

U kunt ook contact met ons opnemen door een e-mailbericht te sturen naar het volgende adres: contact.rgpd@atout-france.fr of een brief te sturen naar het volgende adres: Atout France, Service juridique, 200/216 rue Raymond Losserand, CS 60043, 75680 Parijs Cedex 14, Frankrijk. Wanneer u uw rechten wilt uitoefenen, dient u aan uw verzoek een kopie toe te voegen van een identiteitsbewijs, voorzien van een handtekening, zodat wij uw identiteit kunnen vaststellen.

Beperking van aansprakelijkheid

Atout France kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de materiële fouten die zouden zijn geglipt in de op de Site aanwezige documenten, ondanks alle zorg die wordt besteed aan de publicatie ervan.

De op de Site verstrekte informatie wordt slechts bij wijze van indicatie gegeven en kan de bezoeker niet vrijstellen van een aanvullende en persoonlijke analyse. Atout France kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de informatie, uitlaingen en opinies die geuit worden op de sites waarnaar het via hyperlinks verwijst en waarover het geen zeggenschap heeft.

Atout France kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gebrekkige overdracht van gegevens als gevolg van verschillende internetnetwerken of als gevolg van compatibiliteitsproblemen gelinkt aan de browser van de bezoeker.

Elk geschil in verband met het gebruik van de Site is onderworpen aan het Franse recht. De bezoeker erkent de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Parijs.